“આઈ લવ યુ” કહેશે…♥

બનશે તેનાથી, એટલું મારાથી દુર રહેશે,
તોય પાછી મને “આઈ લવ યુ” કહેશે.
લોકોની સામે તો સાવ ડાહી બનશે,
તોય પાછી મને “આઈ લવ યુ” કહેશે.

પોતે આખા ગામની વાતો સંભળાવશે,
હું જો કઈ બોલું તો મને ચુપ કરાવી દેશે.
ગુસ્સો જો સહેજ પણ બતાવું હું તેને,
તો શાંત કરાવવા મને એ  “આઈ લવ યુ” કહેશે.

jealous તો પોતે always થતી જ રહેશે,
ને છોકરીઓ થી દુર મને રહેવાનું કહેશે.
વાતો કરી બીજા છોકરાઓની સંગ,
મારી જલન દુર કરવા “આઈ લવ યુ” કહેશે.

દિલમાં હોવા છતાં ના પાસે તે આવશે,
પાસે બોલાવતા બસ “આઈ લવ યુ” કહેશે,
બનશે તેનાથી, એટલું મારાથી દુર રહેશે,
તોય પાછી મને “આઈ લવ યુ” કહેશે….(નમૂની છે….♥)

Advertisements

4 thoughts on ““આઈ લવ યુ” કહેશે…♥

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s