ટ્રેઈન-ઓફ-થૉટ્સ

ટ્રેઈન ના ડબ્બા બધા ભરેલા હતા અને સ્ટેશન આવ્યું ત્યારે બધાને એજ વખતે ઉતરવાની ઉતાવળ થઇ, અને એ એટલી બધી ભીડના લીધે ડબ્બામાંથી એક પણ જણ ઉતરી ન શક્યું, અને ટ્રેઈન એમ જ સ્ટેશનને ક્રોસ કરીને આગળ વધતી જ ગઈ, વધતી જ ગઈ, વધતી જ ગઈ…

Advertisements