લહેર

બહુ કઈ છે નહિ લખવા માટે,

તો બસ આટલું જ.

માટી ચટ્ટાઈ, ધૂળ રજાઈ, આસમાન આખુંય નાની છત,

એ બધાયની વચ્ચે ‘હું’ ‘ને ‘તું’ નો પ્રેમ અવિરત

– વિરાજ

Advertisements