નવું વર્ષ, નવી પળ

હું કોણ છું એ પૂછતાં તે ખુદને હું ઘડતો રહ્યો,

જેમ જે જાણ્યો મને હું પળ-પળે ઘટતો રહ્યો.

~ વિરાજ

Advertisements