નવું વર્ષ, નવી પળ

હું કોણ છું એ પૂછતાં તે ખુદને હું ઘડતો રહ્યો,

જેમ જે જાણ્યો મને હું પળ-પળે ઘટતો રહ્યો.

~ વિરાજ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s